Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40187
Title: Cơ sở của luật lao động Việt Nam nhìn từ góc độ triết học
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Bộ luật lao động
Quan hệ lao động
Pháp luật lao động
Tranh chấp lao động
Người sử dụng lao động
Người lao động
Abstract: Đưa ra một số gợi ý một số vấn đề về cơ sở triết học của luật lao động - ngành luật có tầm quan trọng trong đời sống của con người. Trên cơ sở ký kết tham gia điều ước quốc tế về lao động, Việt Nam có trách nhiệm chuyển hoá các quy định đó vào hệ thống pháp luật lao động quốc gia hoặc sử dụng vào việc điều chỉnh quan hệ xã hội theo hướng ưu tiên áp dụng trong trường hợp chưa có sự chuyển hoá.
Issue Date: 2003
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2003_B8_LuatlaodongVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 152,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.