Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40257
Title: Báo cáo tổng hợp về tác động môi trường và xã hội của than và nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam
Authors: Minh Hà Dương, Trương An Hà
Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Trịnh Hoàng Anh
Keywords: Báo cáo tổng hợp
Tác động
Môi trường
Than
Nhà máy điện than
Việt Nam
Khai thác than
sản xuất điện từ than
Abstract: Báo cáo đề cập tới tác động của việc khai thác than và sản xuất điện từ than đối với xã hội và môi trường tại Việt Nam; tóm tắt kết quả của tám nghiên cứu thực địa được thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 bởi các thành viên của Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam. Các nghiên cứu được thực hiện tại 06 nhà máy nhiệt điện than, một bãi thải tro than và một hồ bùn thải trải dài từ miền Bắc, miền Trung tới miền Nam với trọng tâm là tỉnh Quảng Ninh, nơi sở hữu số lượng mỏ than nhiều nhất tại Việt Nam.
Publisher: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Issue Date: 2016-6
Type: Báo cáo
Method: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Language: vi
Right: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.