Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40268
Title: Tài phán hành chính theo quan niệm của một số nước trên thế giới
Authors: Phạm Hồng Quang
Keywords: Phạm Hồng Quang
Hành chính
Tài phán hành chính
Tài phán tư pháp
Tranh chấp hành chính
Quyết định hành chính
Hành vi hành chính
Abstract: Quan niệm về tài phán hành chính trên thế giới là quan niệm hết sức phong phú nhưng đôi khi chưa có sự đồng nhất. Sự không đồng nhất trong quan niệm về tài phán hành chính xuất phát từ sự khác nhau của những hệ thống luật trên thế giới và cũng bởi sự khác nhau trong quan niệm này dẫn đến sự khác nhau giữa các quốc gia trong việc tìm kiếm mô hình để thực hiện quyền phán xét đối với các quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan công quyền khi bị khiếu kiện. Thông qua quan niệm của một số nước trên thế giới để hiểu thêm về khái niệm tài phán hành chính.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2005_B11_Taiphanhanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 150,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.