Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40280
Title: Cải cách thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất - Nội dung mới trong luật đất đai năm 2003
Authors: Nguyễn Thị Nga
Keywords: Nguyễn Thị Nga
Luật đất đai
Thủ tục hành chính
Cải cách thủ tục hành chính
Quản lý đất đai
Giao đất
Cho thuê đất
Pháp luật
Abstract: Phân tích về thủ tục hành chính trong giao đất, cho thê đất - một nội dung khá quan trọng, có tác động trực tiếp đến hiệu quả quản lý đất đai của nhà nước. Đây cũng là nội dung thể hiện những điểm mới rõ nét, bước cải cách đột phá về thủ tục hành chính trong Luật đất đai năm 2003 và phần nào đáp ứng được sự mong đợi của quần chúng nhân dân.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2005_B5_Thutuchanhchinhvegiaodat-thuedat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 140,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.