Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40386
Title: Hoàn thiện các tiêu chuẩn môi trường về nước thải công nghiệp ở Việt Nam
Authors: Vũ Thị Duyên Thuỷ
Keywords: Vũ Thị Duyên Thuỷ
Môi trường
Tiêu chuẩn môi trường
Quản lý môi trường
Quản lý nước thải công nghiệp
Tiêu chuẩn thải
Ô nhiễm môi trường nước
Nước thải công nghiệp
Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp
Abstract: Đề cập đến tiêu chuẩn thải.Tiêu chuẩn này quy định giá trị giới hạn các thông số và nồng độ các chất thành phần trong nước thải của các cơ sở công nghiệp. Mục đích của quy định này là nhằm kiểm soát chất lượng nước thải công nghiệp trước khi đổ vào các vực nước dùng cho các mục đích khác nhau. Vì thế nước thải công nghiệp có giá trị thông số và nồng độ các chất thành phần lớn hơn giá trị quy định trong tiêu chuẩn này thì không được phép thải ra môi trường.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường
Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2005_B9_Tieuchuanmoitruongvenuocthaicongnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 143,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.