Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40393
Title: Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
Authors: Trần Minh Hương
Keywords: Trần Minh Hương
Hành chính
Vi phạm hành chính
Xử lý vi phạm hành chính
Văn bản quy phạm pháp luật
Thẩm quyền ban hành văn bản
Vi phạm thẩm quyền
Quản lý nhà nước
Abstract: Tìm hiểu khái quát quá trình hình thành và phát triển các quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thực tiễn ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Xu hướng xác định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về xử lí vi phạm hành chính trong điều kiện có Bộ luật điều chỉnh.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2005_B3_ThamquyenbanhanhVBQPPL.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 177 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.