Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40398
Title: Tìm hiểu luật an sinh xã hội của Hoa Kỳ
Authors: Nguyễn Hiền Phương
Keywords: Nguyễn Hiền Phương
Pháp luật
An sinh xã hội
Hoa Kỳ
Nhà nước phúc lợi
Chính sách an sinh xã hội
Pháp luật an sinh xã hội
Abstract: Tìm hiểu luật an sinh xã hội của Hoa Kỳ thông qua chính sách hỗ trợ tài chính cho người có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp nhà ở cho người nghèo, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Vấn đề đặt ra là vẫn còn nhiều thách thức cho chính quyền Mỹ hiện nay để đảm bảo bình ổn đời sống kinh tế chính trị.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2005_B9_LuatansinhxahoiHoaky.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 107,64 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.