Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40400
Title: Tội chống người thi hành công vụ và một số tội khác có dấu hiệu chống người thi hành công vụ trong luật hình sự Việt Nam
Authors: Phạm Văn Báu
Keywords: Phạm Văn Báu
Pháp luật
Bộ luật hình sự
Chống người thi hành công vụ
Luật hình sự
Tội phạm
Abstract: Nghiên cứu và làm rõ một số vấn đề về tội chống người thi hành công vụ và một số tội khác có dấu hiệu chống người thi hành công vụ trong luật hình sự Việt Nam.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2005_B2_Toichongnguoithihanhcongvu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 150,49 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.