Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40449
Title: Vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực giải quyết việc làm
Authors: Nguyễn Hữu Chí
Keywords: Nguyễn Hữu Chí
Nhà nước
Việc làm
Lao động
Người lao động
Thị trường lao động
Đào tạo nghề
Xuất khẩu lao động
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI
Abstract: Phân tích vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực giải quyết việc làm cho người lao động làm công ăn lương trên cơ sở quy định của pháp luật lao động.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2006_B2_VaitroNNgiaiquyetvieclam.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 189,44 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.