Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40451
Title: Ý thức pháp luật với đời sống xã hội
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Nguyễn Minh Đoan
Pháp luật
Ý thức pháp luật
Văn hoá pháp lý
Trình độ văn hoá pháp luật
Tri thức pháp luật
Abstract: Phân tích vai trò của ý thức pháp luật đối với đời sống xã hội. Trình độ cao của ý thức pháp luật có liên quan đến việc hoàn thiện pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật. Do đó cần hoàn thiện pháp luật để tạo lập ý thức pháp luật cao trong nhân dân, áp dụng pháp luật trong thực tiễn một cách tốt hơn.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2006_B3_YthucPLvoidoisongXH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 100,47 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.