Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40471
Title: Chính phủ trong cơ chế quyền lực nhà nước Việt Nam - Quá trình xây dựng, phát triển và những vấn đề tiếp tục đổi mới
Authors: Bùi Xuân Đức
Keywords: Bùi Xuân Đức
Hiến pháp
Quyền lực nhà nước
Chính phủ
Bộ máy nhà nước
Abstract: Nghiên cứu quá trình xây dựng, phát triển của Chính phủ trong cơ chế quyền lực nhà nước Việt Nam. Phân tích những vấn đề tiếp tục đổi mới Chính phủ trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2006_B2_ChinhphutrongcochequyenlucNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 199,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.