Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40478
Title: Việc quy định các tiêu chuẩn lao động ở Việt Nam
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Lao động
Tiêu chuẩn lao động
Bóc lột lao động
Lao động trẻ em
Người lao động
Người sử dụng lao động
Công đoàn
Bộ luật lao động
Abstract: Tìm hiểu việc quy định các tiêu chuẩn lao động ở Việt Nam. Tiêu chuẩn lao động là những quy phạm về điều kiện lao động được xác lập dưới những hình thức nhất định làm cơ sở cho việc vận hành và xây dựng cơ sở lao động.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2006_B6_QuydinhtieuchuanlaodongoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 159,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.