Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40485
Title: Pháp luật Việt Nam với việc bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ theo CEDAW
Authors: Bùi Thị Đào
Keywords: Bùi Thị Đào
Pháp luật
Quyền phụ nữ
Quyền bình đẳng
CEDAW
Chống phân biệt đối xử
Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ
Sức khỏe phụ nữ
Abstract: Tìm hiểu những quy định cơ bản về chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ phụ nữ. Từ đó đưa ra một số kiến nghị để thực hiện tốt việc bản đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2006_B4_PhapluatVNvoiCEDAW.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 155,16 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.