Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40487
Title: Việc thực hiện một số quyền chính trị của phụ nữ theo CEDAW ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Hồi
Keywords: Nguyễn Thị Hồi
CEDAW
Quyền chính trị
Phụ nữ
Quyền bầu cử
Quyền ứng cử
Bình đẳng giới
Chống phân biệt đối xử
Abstract: Phân tích việc thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ với nam giới trong lĩnh vực thực hiện các quyền bầu cử, ứng cử, tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách của chính phủ, tham gia các chức vụ nhà nước, tức là một số quyền chính trị của công dân. Đó là những quyền tạo điều kiện cho công dân nói chung và phụ nữ nói riêng có thể tham gia tích cực vào đời sống chính trị của đất nước, vào việc thực hiện quyền lực nhà nước hoay hoạt động của bộ máy nhà nước.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2006_B5_QuyenchinhtriphunutheoCEDAW-VN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 169,71 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.