Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40488
Title: Hiến pháp Việt Nam với việc thực hiện quyền bình đẳng nam nữ theo công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW)
Authors: Nguyễn Thị Phương
Keywords: Nguyễn Thị Phương
Hiến pháp
Quyền bình đẳng
CEDAW
Chống phân biệt đối xử
Nhân quyền
Quyền con người
Phụ nữ
Abstract: Bài viết làm rõ việc thực hiện quyền bình đẳng nam nữ được quy định trong Hiến pháp Việt Nam theo công ước quốc tế về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW).
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2006_B6_HienphapVNvoiCEDAW.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 193,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.