Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40493
Title: Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ nhìn từ góc độ bình đẳng giới
Authors: Bùi Thị Mừng
Keywords: Bùi Thị Mừng
Luật hôn nhân và gia đình
Hôn nhân tự nguyện
CEDAW
Phụ nữ
Bình đẳng giới
Quyền kết hôn
Quyền ly hôn
Abstract: Trình bày một vài ý kiến về nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ của Luật hôn nhân và gia đình nhìn từ góc độ bình đẳng giới, và thực tiễn áp dụng pháp luật nằm bảo đảm quyền tự do kết hôn, ly hôn cho các bên nam nữ; góp phần thúc đẩy việc bảo vệ tốt hơn các quyền hôn nhân và gia đình đối với phụ nữ.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2006_B10_Nguyentachonnhantunguyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 127,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.