Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40496
Title: Bảo vệ quyền lợi của lao động nữ theo công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ và pháp luật lao động Việt Nam
Authors: Đỗ Ngân Bình
Keywords: Đỗ Ngân Bình
CEDAW
Lao động nữ
Pháp luật lao động
Quyền phụ nữ
Chống phân biệt đối xử
Quyền bình đẳng
Bình đẳng giới
Abstract: Nghiên cứu nội dung của việc bảo đảm quyền bình đẳng của lao động nữ trong lĩnh vực việc làm. Làm rõ việc cụ thể hóa các quy định về việc bảo vệ quyền lợi của lao động nữ theo CEDAW trong pháp luật lao động Việt Nam. Từ đó đưa ra một số nhận xét và kiến nghị để khắc phục các nhân tố chủ quan hoặc khách quan mang lại bất lợi cho phụ nữ trong quá trình làm việc.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2006_B12_Baovequyenloilaodongnu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 177,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.