Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40499
Title: Chính sách và môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam
Authors: Trần Thanh Thủy, Nguyễn Hồng Anh
Nguyễn Việt Dũng
Keywords: Môi trường
Hoạt động tín dụng
Ngân hàng thương mại Việt Nam
Ngân hàng thương mại
Tín dụng xanh
Rủi ro môi trường
Abstract: Báo cáo được thực hiện trong hai năm, 2012 và 2016, với mục đích rà soát, tham vấn và phân tích các rào cản trong việc thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội tại các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Dựa trên các đánh giá, báo cáo cũng đề xuất các giải pháp chính sách để hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện tốt hơn mục tiêu thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý tốt hơn các rủi ro môi trường – xã hội trong hoạt động cho vay vốn đối với các dự án phát triển
Publisher: Trung tâm con người và thiên nhiên
Issue Date: 2016
Type: Báo cáo
Method: Trung tâm con người và thương mại
Language: vi
Right: Trung tâm con người và thiên nhiên
Appears in Collections:Phân quyền - Thương mại, đầu tư, thống kê
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chính sách môi trường, hoạt động tín dụng.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.