Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40544
Title: Áp dụng luật cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng
Authors: Nguyễn Văn Tuyến
Keywords: Nguyễn Văn Tuyến
Ngân hàng
Luật cạnh tranh
Dịch vụ ngân hàng
Abstract: Tìm hiểu vấn đề cạnh tranh giữa các ngân hàng ở Việt Nam, quan niệm về cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng; chỉ ra những khó khăn vướng mắc chủ yếu trong quá trình áp dụng luật cạnh tranh đối với thị trường dịch vụ ngân hàng.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2006_B8_Luatcanhtranhdichvunganhang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 126,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.