Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40553
Title: Mấy vấn đề lý luận về pháp điển hóa
Authors: Lê Minh Tâm
Keywords: Lê Minh Tâm
Pháp luật
Pháp điển
Pháp điển hóa
Hệ thống pháp luật
Văn bản pháp luật
Abstract: Phân tích mấy vấn đề lý luận về pháp điển hóa; Những yếu tố tiền đề và điều kiện để pháp điển hóa; những khó khăn thách thức của pháp điển hóa; Những giới hạn và điểm dừng của pháp điển hóa
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 7-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc7.2006_B8_Phapdienhoa.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 136,05 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.