Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40559
Title: Một số vấn đề pháp lý cơ bản về thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Kiều Giang
Keywords: Nguyễn Kiều Giang
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Giao dịch chứng khoán
Luật chứng khoán
Thị trường giao dịch chứng khoán
Sở giao dịch chứng khoán
Abstract: Bình luận một số vấn đề pháp lý cơ bản về thị trường giao dịch chứng khoán ở Việt Nam. Trong điều kiện hiện nay, khung pháp luật điều chỉnh về thị trường giao dịch chứng khoán đã và đang được hoàn thiện. Việc tuân thủ pháp luật của tất cả các chủ thể liên quan và thực hiện tốt lộ trình đã đặt ra là điều kiện tiên quyết cho việc hình thành một thị trường giao dịch chứng khoán hiện đại ở Việt Nam.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2006_B3_Thitruonggiaodichchngkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 131,12 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.