Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40564
Title: Hệ thống đăng ký, lưu ký với sự phát triển của thị trường chứng khoán
Authors: Phạm Nguyệt Thảo
Keywords: Phạm Nguyệt Thảo
Chứng khoán
Thị trường chứng khoán
Giao dịch chứng khoán
Nhà đầu tư
Sở hữu chứng khoán
Đăng ký chứng khoán
Lưu ký chứng khoán
Abstract: Đề cập vài nét tới vai trò của hệ thống đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ chứng khoán và mô hình tổ chức của hệ thống này với tư cách là thành tố quan trọng trong sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2006_B6_Hethongdangkiluuki.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 150,72 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.