Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40594
Title: Một số vấn đề về khái niệm chất thải
Authors: Nguyễn Văn Phương
Keywords: Nguyễn Văn Phương
Môi trường
Chất thải
Rác thải
Phế liệu
Nước thải
Luật bảo vệ môi trường
Abstract: Phân tích một số tiêu chí cơ bản của khái niệm chất thải dựa trên những cơ sở vè pháp luật môi trường; Đưa ra những giải thích về nội hàm của cá thuật ngữ và liệt kê những hành động được nhìn nhận là thực hiện hoạt động thải ra và những trường hợp cơ quan nhà nước có thể buộc chủ sở hữu phải loại bỏ.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 10-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc10.2006_B7_Khainiemchatthai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 103,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.