Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40595
Title: Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính và vấn đề phạm vi, cơ cấu của giáo trình luật hành chính
Authors: Vũ Thư
Keywords: Vũ Thư
Pháp luật
Luật hành chính
Quản lý nhà nước
Cải cách hành chính
Xử lý hành chính
Giáo trình luật hành chính
Abstract: Đề cập mối quan hệ tương quan giữa luật hành chính và vấn đề phạm vi, cơ cấu của giáo trình luật hành chính hiện nay ở nước ta.
Issue Date: 2006
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 10-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc10.2006_B8_Doituongdieuchinhcualuathanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 144,64 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.