Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40631
Title: Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoat động quản lý hành chính
Authors: Phạm Hồng Thái
Keywords: Trách nhiệm bồi thường Nhà nước
Quản lý hành chính
Hành vi hành chính
Quyết định hành chính
Trách nhiệm bồi thường
Abstract: Bài báo tập trung phân tích, luận giải về bản chất trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, những quyết định hành chính, hành vi hành chính gây thiệt hại về vật chất, tổn hại về tinh thần; thực tiễn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước và những ý kiến về hoàn thiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Publisher: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
Issue Date: 2014-09-16
Type: Tạp chí
Method: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
Language: vi
Right: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.