Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40636
Title: Vấn đề cải thiện quan hệ giữa bộ máy hành chính và công dân trong hai mươi năm đổi mới
Authors: Trần Minh Hương
Keywords: Trần Minh Hương
Hành chính
Bộ máy hành chính
Công dân
Quản lý nhà nước
Hành chính nhà nước
Abstract: Làm rõ nhu cầu cải thiện quan hệ giữa bộ máy hành chính và công dân; những thành tựu đạt được trong quá trình thực hiện cải thiện bộ máy hành chính và công dân; chỉ ra những hạn chế, từ đó đưa ra những hướng cải thiện phù hợp.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2007_B3_Caithienquanhehanhchinh-congdan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 154,15 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.