Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40643
Title: Hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam trong 20 năm đổi mới (1986-2006)
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Nguyễn Quang Tuyến
Pháp luật
Pháp luật đất đai
Luật đất đai
Quyền sử dụng đất
Thu hồi đất
Cơ chế quản lý đất
Chuyển quyền sử dụng đất
Thuế chuyển quyền sử dụng đất
Abstract: Tìm hiểu hệ thống pháp luật đất đai Việt Nam trong 20 năm đổi mới (1986-2006) thể hiện qua các ưu điểm, thành công đã đạt được; những hạn chế vướng mắc còn gặp phải; qua đó đưa ra một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2007_B8_HethongPLdatdai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 184,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.