Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40653
Title: Quyền lực nhà nước là thống nhất và sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Nguyễn Minh Đoan
Nhà nước
Quyền lực nhà nước
Cơ quan nhà nước
Quản lý nhà nước
Abstract: Trình bày một số nhận thức về quyền lực nhà nước là thống nhất và sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam, nhằm giúp cho việc nhận thức và thực hiện đúng nội dung cá quy định của pháp luật về quyền lực nhà nước trong lý luận cũng như thực tiễn.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2007_B4_QuyenlucNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 166,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.