Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40662
Title: Một số khía cạnh về giới trong pháp luật điều chỉnh quan hệ vợ chồng cần quan tâm khi giảng dạy môn học luật hôn nhân và gia đình
Authors: Nguyễn Phương Lan
Keywords: Nguyễn Phương Lan
Luật hôn nhân và gia đình
Quan hệ gia đình
Bình đẳng giới
Quyền nhân thân
Quyền tài sản
Abstract: Tìm hiểu và phân tích một số khía cạnh về giới trong pháp luật điều chỉnh quan hệ vợ chồng cần quan tâm khi giảng dạy môn học luật hôn nhân và gia đình. Qua đó giúp người học có quan điểm giới trong việc nhận thức, nghiên cứu vận dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ vợ chồng trong cuộc sống, học tập và công tác.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2007_B4_Vandegioi-phapluatdieuchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 153,89 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.