Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40672
Title: Quyết định Công bố hiện trạng rừng năm 2015
Authors: Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Keywords: Rừng
Hiện trạng rừng
Độ che phủ rừng
Abstract: Tổng hợp diện tích rừng toàn quốc; diện tích và độ che phủ rừng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến ngày 31/12/2015.
Issue Date: 2016-07-27
Type: Báo cáo
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hien trang rung 2015.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.