Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40689
Title: Luật so sánh và thực tiễn xây dựng bộ luật lao động ở Việt Nam
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Lao động
Bộ luật lao động
Luật so sánh
Đình công
Điều kiện lao động
Quan hệ lao động
Tranh chấp lao động
Abstract: Tìm hiểu về luật so sánh và thực tiễn xây dựng bộ luật lao động ở Việt Nam, thể hiện qua các vấn đề: sử dụng luật so sánh để xác định phạm vi điều chỉnh của Bộ luật lao động; xác định các hình thức pháp lý của quan hệ lao động; vấn đề thiết kế điều kiện lao động; thiết kế cơ chế giải quyết tranh chấp lao động; xây dựng các quy định về đình công.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2006
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2007_B4_luatsosanh-boluatlaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 132,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.