Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40700
Title: Các tác động bất lợi của Thủy điện đối với sản xuất nông nghiệp nước ta
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Nông nghiệp
Thủy điện
Sản xuất nông nghiệp
Abstract: Tổng hợp các nghiên cứu về các tác động của thủy điện đối với nền nông nghiệp nước ta và kinh nghiệm của một số nước về hài hòa giữa lợi ích thủy điện và nông nghiệp
Issue Date: 2017-05-24
Type: Thông tin chuyên đề
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.