Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40707
Title: Pháp luật Việt Nam về quyền con người
Authors: Chu Mạnh Hùng
Keywords: Chu Mạnh Hùng
Pháp luật
Nhân quyền
Quyền con người
Quyền dân sự chính trị
Quyền kinh tế
Quyền xã hội
Quyền văn hoá
Abstract: Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về quyền con người. Được xây dựng trên cơ sở kế thừa tư duy truyền thống, với nền tảng là tư tưởng Hồ Chí Minh, quyền con người trong pháp luật Việt Nam luôn được phát triển và không ngừng hoàn thiện theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2007_B1_PLVNvequyenconnguoi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 148,45 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.