Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40731
Title: Vấn đề xã hội hóa thi hành án dân sự
Authors: Trần Anh Tuấn
Keywords: Trần Anh Tuấn
Pháp luật
Dân sự
Thi hành án dân sự
Thi hành án
Xã hội hóa
Abstract: Tìm hiểu về xã hội hóa thi hành án dân sự thông qua phân tích khái niệm và ý nghĩa của xã hội hóa thi hành án dân sự; nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xã hội hóa công tác thi hành án dân sự; từ đó đưa ra một số kiến nghị về xã hội hóa trong công tác thi hành án dân sự.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2007_B8_XXHthihanhandansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 139,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.