Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40745
Title: Quyền tài phán đối với tội phạm về ma tuý - So sánh quy định của các công ước quốc tế về kiểm soát quốc tế với pháp luật Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Phương Hoa
Keywords: Nguyễn Thị Phương Hoa
Pháp luật
Tội phạm
Ma tuý
Quyền tài phán
Tội phạm ma tuý
Pháp luật hình sự
Công ước năm 1961
Công ước năm 1971
Công ước năm 1988
Abstract: Phân tích các quy định về quyền tài phán đối với tội phạm liên quan đến ma tuý tại các công ước của Liên hợp quốc về kiểm soát ma tuý và so sánh với các quy định tương ứng của Việt Nam. Qua đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hình sự của Việt Nam.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 7-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc7.2007_B4_Quyentaiphantoiphammatuy.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 192,26 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.