Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40746
Title: Tài sản ảo - Từ nhận thức đến bảo hộ
Authors: Trần Lê Hồng
Keywords: Trần Lê Hồng
Thương mại
Thương mại điện tử
Tài sản ảo
GOs
Trò chơi trực tuyến
Abstract: Phân tích tài sản ảo trong trò chơi trực tuyến - GOs. Nghiên cứu bản chất của tài sản ảo và khả năng bảo hộ tài sản ảo góp phần phát triển thương mại điện tử nói riêng và thị trường nói chung.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 7-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc7.2007_B5_taisanao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 152,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.