Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40756
Title: Bàn về mô hình bảo hiến ở Việt Nam: Từ giám sát của Quốc hội chuyển sang tài phán bằng toà án hiến pháp
Authors: Bùi Xuân Đức
Keywords: Bùi Xuân Đức
Quốc hội
Mô hình bảo hiến
Cơ chế giám sát
Toà án hiến pháp
Quyền tài phán
Quyền lực nhà nước
Giám sát hiến pháp
Abstract: Bài viết nêu những bất cập và hạn chế của cơ chế giám sát hiến pháp hiện hành tại Việt Nam; vấn đề xây dựng cơ chế giám sát hiến pháp mới ở nước ta hiện nay, đó là vấn đề thiết lập toà án hiến pháp chuyên trách độc lập.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Giám sát
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2007_B2_MohinhbaohienoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 177,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.