Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40764
Title: Phát huy vai trò của dư luận xã hội đối với công tác phòng, chống các hành vi tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở ở nước ta hiện nay
Authors: Ngọ Văn Nhân
Keywords: Ngọ Văn Nhân
Nhà nước
Dư luận xã hội
Cán bộ nhà nước
Công chức nhà nước
Hành vi tiêu cực
Cán bộ, công chức
Abstract: Phân tích và làm rõ yêu cầu của việc phát huy vai trò của dư luận xã hội đối với công tác phòng, chống các hành vi tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở ở nước ta hiện nay.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 8-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Cán bộ, công chức, viên chức

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2007_B7_Phongchongtieucuctrongcanbocongchuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 193,48 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.