Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40795
Title: Vấn đề giới trong nội dung môn học luật hành chính
Authors: Bùi Thị Đào
Keywords: Bùi Thị Đào
Giới
Bình đẳng giới
Quản lý nhà nước
Đào tạo cử nhân luật
Abstract: Bài viết làm rõ sự cần thiết phải đưa vấn đề giới vào nội dung môn học luật hành chính; tìm hiểu thực trạng vấn đề giới trong nội dung môn học luật hành chính, những vấn đề được thể hiện rõ trong nội dung môn học; một số kiến nghị để thay đổi và hoàn thiện nội dung giảng dạy về giới trong môn luật hành chính.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2007_B2_Vandegioitrongluathanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 162,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.