Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40796
Title: Quyền của người khuyết tật trong các văn kiện quốc tế về quyền con người
Authors: Nguyễn Thị Báo
Keywords: Nguyễn Thị Báo
Nhân quyền
Quyền con người
Người khuyết tật
Công ước quốc tế
Trẻ em khuyết tật
Công ước quốc tế về quyền trẻ em
CRC
Quyền của người khuyết tật
Abstract: Tìm hiểu về quyền của người khuyết tật trong các văn kiện quốc tế về quyền con người. Trong công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật bao gồm lời nói đầu và 50 điều với nội dung cơ bản về những nguyên tắc cơ bản của quyền con người được đề cập trong công ước, tạo cơ sở pháp lý tôn trọng, bảo vệ, đảm bảo cho người khuyết tật tiếp cận và hưởng thụ quyền.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 10-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc10.2007_B1_quyencuanguoikhuyettat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 168,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.