Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40800
Title: Thực trạng pháp luật về thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam hiện nay và phương hướng hoàn thiện
Authors: Trần Vũ Hải
Keywords: Trần Vũ Hải
Pháp luật
Thuế thu nhập
Thuế trực thu
Thuế thu nhập cá nhân
Chính sách thuế
Abstract: Phân tích những đặc trưng cơ bản của thuế thu nhập cá nhân hiện nay; Thực tiễn thi hành pháp luật thuế thu nhập cá nhân; những hạn chế và phương hướng hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 10-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc10.2007_B5_Phapluatthuethunhapcanhan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 169,74 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.