Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40811
Title: Thủ tục thi hành án dân sự
Authors: Bùi Thị Huyền
Keywords: Bùi Thị Huyền
Pháp luật
Thi hành án
Vụ án dân sự
Pháp lệnh thi hành án dân sự
Thi hành án dân sự
Abstract: Trình bày những nghiên cứu pháp luật và thủ tục thi hành án dân sự, từ đó đóng góp ý kiến vào việc xây dựng pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án một cách khoa học, hợp lý, có tính tới đặc thù của từng loại hình thi hành án, khắc phục được hạn chế của pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 11-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc11.2007_B6_Thutucthihanhandansu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 134,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.