Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40823
Title: Một số vấn đề pháp lý về bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam
Authors: Phạm Nguyệt Thảo
Keywords: Phạm Nguyệt Thảo
Pháp luật
Bảo hiểm tiền gửi
Tổ chức tín dụng
Ngân hàng
Phí bảo hiểm tiền gửi
Abstract: Bài viết tìm hiểu một số vấn đề pháp lý về bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam như đối tượng tham gia bảo hiểm tiền gửi; về người được bảo hiểm và khoản tiền gửi được bảo hiểm; về mức phí bảo hiểm tiền gửi; về mô hình hoạt động của tổ chức bảo hiểm tiền gửi.
Issue Date: 2007
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học số 12-2007
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc12.2007_B7_BaohiemtienguioVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 163,61 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.