Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40828
Title: Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm y tế ở Việt Nam hiện nay
Authors: Đỗ Ngân Bình
Keywords: Đỗ Ngân Bình
Bảo hiểm
Bảo hiểm y tế
An sinh xã hội
Người tham gia bảo hiểm
Quỹ bảo hiểm y tế
Abstract: Trên cơ sở đánh giá một cách khái quát việc ban hành và việc thực hiện các quy định về Bảo hiểm y tế ở Việt Nam, bài viết xác định một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm y tế, nâng cao hiệu quả áp dụng của các quy định này trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Y tế, dược
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2008_B1_HoanthienPLBHYT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 119,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.