Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40841
Title: Một số suy nghĩ về tiết kiệm và lãng phí trong các hoạt động nhà nước ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Nguyễn Minh Đoan
Nhà nước
Lãng phí
Tiết kiệm
Tổ chức nhà nước
Hoạt động nhà nước
Chống lãng phí
Thực hành tiết kiệm
Abstract: Trình bày một số suy nghĩ về tiết kiệm và lãng phí trong các hoạt động nhà nước ở nước ta hiện nay. Qua đó cho thấy thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động nhà nước không chỉ cần được quy định cụ thể trong mỗi đơn vị, cơ quan nhà nước mà cần được thể hiện trong hành động hàng ngày của cán bộ, công chức nhà nước.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2008_B3_tietkiemvalangphi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 166,21 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.