Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40845
Title: Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam - Nhìn từ góc độ sử dụng cơ chế ba bên
Authors: Nguyễn Xuân Thu
Keywords: Nguyễn Xuân Thu
Lao động
Tranh chấp lao động
Giải quyết tranh chấp lao động
Pháp luật lao động
Nhà nước
Người sử dụng lao động
Người lao động
Cơ chế ba bên
Hòa giải lao động
Trọng tài lao động
Abstract: Bàn về vấn đề sử dụng cơ chế ba bên trong việc thiết kế các tổ chức, cơ quan để giải quyết tranh chấp lao động theo cấu trúc ba bên ở Việt Nam.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2008_B7_Thamquyengiaiquyettranhchaplaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 194,8 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.