Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40855
Title: Về giảm trừ gia cảnh trong luật thuế thu nhập cá nhân nhìn từ góc độ bình đẳng giới
Authors: Nguyễn Thị Lan
Keywords: Nguyễn Thị Lan
Pháp luật
Thuế thu nhập cá nhân
Luật thuế thu nhập cá nhân
Giảm trừ gia cảnh
Bình đẳng giới
Abstract: Nhìn từ góc độ bình đẳng giới, việc giảm trừ gia cảnh phải đảm bảo hai tiêu chí. Quy định này về cơ bản đảm bảo vệ được quyền và lợi ích của các cá nhân, đảm bảo sự bình đẳng trong gia đình và sự công bằng xã hội.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2008_B5_Giamtrugiacanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 135,25 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.