Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40866
Title: Mô hình cơ quan tư vấn, hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài - Giải pháp đảm bảo quyền lợi của phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài
Authors: Nguyễn Thị Lan
Keywords: Nguyễn Thị Lan
Pháp luật
Hôn nhân và gia đình
Kết hôn có yếu tố nước ngoài
Phụ nữ
Quyền phụ nữ
Trung tâm hỗ trợ kết hôn
Abstract: Bài viết đưa ra một số mô hình mới về cơ quan tư vấn, hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài và coi đây là giải pháp tối ưu đảm bảo quyền của phụ nữ Việt Nam khi kết hôn với người nước ngoài
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2008_B3_Kethoncoyeutonuocngoai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 154,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.