Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40872
Title: Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động khi tham gia xây dựng chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Authors: Đỗ Thị Dung
Keywords: Đỗ Thị Dung
Lao động
Công đoàn
Người lao động
Doanh nghiệp nhà nước
Cổ phần hóa doanh nghiệp
Abstract: Trình bày để làm rõ vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động khi tham gia xây dựng chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2008_B1_Vaitrocuatochuccongdoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 147,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.