Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40889
Title: Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động trong và sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Authors: Đỗ Thị Dung
Keywords: Đỗ Thị Dung
Lao động
Công đoàn
Người lao động
Doanh nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Công ty cổ phần
Abstract: Bàn về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động trong và sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
Issue Date: 2008
Type: Tạp chí
Extent: 9tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2008_B1_Vaitrocuatochuccongdoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 195,03 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.